Ve spolupráci a za odborné garance:

Lékový Informační Servis pro partnery v Revmatologii Listopad 2020

Změny úhrad a indikačních omezení revmatologických přípravků

Název LP Cesta podání Účinná látka Nová a změněná
indikační omezení
Úhrada k 1.9. 2020 [Kč] Nová úhrada k 1. 11. 2020 [Kč] Změna úhrady [%]
OLUMIANT
4MG TBL FLM 35 I
p. o. BARICITINIB změna: 1. úhrada
nová: 2. úhrada
23 945,24
2. nebyla
24 465,86
15 113,32
2 %
změna není

Současný stav správních řízení

Revize cen a úhrad

Léčivé přípravky

ENBREL PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ – 1 balení (ETANERCEPT); HUMIRA – 1 balení (ADALIMUMAB), IDACIO PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ – 1 balení (ADALIMUMAB), SIMPONI – 1 balení (GOLIMUMAB)

Typ SŘ

2-Revize – VaPÚ

Referenční skupina

70/2; L04/16; L04/24

Referenční indikace

léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy


Zahájeno

12. 11. 2020

Oznámení o zahájení (datum)

27. 10. 2020

Oznámení o zahájení (komentář)

Oznámení o zahájení a návrh hodnotící zprávy 2. hloubkové revize úhrady skupiny přípravků s obsahem léčivé látky etanercept, adalimumab a golimumab (L04AB01, L04AB04, L04AB06) pro pediatrické použití. Dle ustanovení § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. se ODTD v rámci revize úhrad změní, je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad. Ústav posoudil dávkování v běžné klinické praxi v referenční indikaci a konstatuje, že se od poslední revize úhrad nezměnilo. Aktualizovaný odhad dopadu na prostředky veřejného zdravotního pojištění bude doplněn ve finální hodnotící zprávě na základě vyhledaných cenových referencí. Ústav prozatím nenavrhuje změnu podmínek úhrady. Podmínky úhrady budou v revizi hodnoceny v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 32 - § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Případná změna podmínek úhrady uvedených léčivých přípravků bude předmětem dalšího posouzení v tomto správním řízení.

Nové léčivé přípravky a rozšíření indikačního omezení

Léčivé přípravky

BENEPALI – 2 různá balení (ETANERCEPT)

Typ SŘ

Změna VaPÚ

Referenční skupina

70/2

Referenční indikace

léčba revmatoidní artritidy se střední a vysokou aktivitou choroby u dospělých pacientů


Zahájeno

16. 12. 2019

Žádost – podání (datum)

16. 12. 2019

Hodnotící zpráva (datum)

13. 10. 2020

Žádost – podání (komentář)

Žádost MAH o změnu úhrady léčivého přípravku s obsahem etanerceptu - rozšíření hrazených indikací o indikaci mRA. Ve věci obdobné žádosti, o níž bylo vedeno správní řízení SPZN SUKLS326128/2018, bylo vydáno negativní meritorní rozhodnutí z důvodů nedodání souhlasů plátců - potvrzení, že náklady na léčivý přípravek jsou z pohledu plátců udržitelně (uspokojivě) limitovány.

Hodnotící zpráva (komentář)

1. pozitivní hodnotící zpráva ve správním řízení vedeném o žádosti MAH o změnu úhrady léčivého přípravku s obsahem etanerceptu - rozšíření hrazených indikací o indikaci mRA. Ve věci obdobné žádosti, o níž bylo vedeno správní řízení sp. zn. SUKLS326128/2018, bylo vydáno negativní meritorní rozhodnutí z důvodů nedodání souhlasů plátců - potvrzení, že náklady na léčivý přípravek jsou z pohledu plátců udržitelně (uspokojivě) limitovány.

Léčivé přípravky

HUMIRA – 2 různá balení (ADALIMUMAB)

Typ SŘ

Změna VaPÚ

Referenční skupina

70/2; L04/24

Referenční indikace

léčba revmatoidní artritidy se střední a vysokou aktivitou choroby u dospělých pacientů


Zahájeno

18. 9. 2020

Žádost – podání (datum)

18. 9. 2020

Žádost – podání (komentář)

Žádost MAH o rozšíření podmínek úhrady originálního léčivého přípravku s obsahem adalimumabu o populaci pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kteří nemají odpověď na topickou léčbu nebo fototerapii. Žadatel předkládá analýzu nákladové efektivity typu CUA s výsledkem 416 tis. Kč/QALY ve srovnání s acitretinem. Ve srovnání s ostatními alternativami konvenční systémové léčby (methotrexát, cyklosporin, apremilast) se hodnota ICER pohybuje v rozmezí 142-481 tis. Kč/QALY. Dopad na rozpočet je vyčíslen na 6,6 až 32,2 mil. Kč v prvním až pátém roce.

Revmatologické přípravky na pozitivních listech zdravotních pojišťoven

Název LP Cesta podání Účinná látka VZP pozitivní list VZP úhrada za balení [Kč] SZP pozitivní list SZP úhrada za balení [Kč]
RIXATHON
100MG INF CNC SOL 2X10ML
i. v. RITUXIMAB Ne - Ano 8 628,58
RIXATHON
500MG INF CNC SOL 1X50ML
i. v. RITUXIMAB Ne - Ano 21 695,74

Indikační omezení revmatologických léčivých přípravků

u kterých došlo ke změně nebo byla stanovena nově, jsou v plném znění k dispozici na tomto odkazu.